Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Heuff Sound & Vision B.V. te Maarsbergen. Inschrijfnummer K.v.K te Utrecht: 30145366.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of huur en verhuur en/of tot het verrichten van werkzaamheden van Heuff Sound & Vision B.V., gevestigd te Maarsbergen, hierna te noemen “Heuff Sound & Vision”.
 2. De opdrachtgever c.q. koper c.q. huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Heuff Sound & Vision bindend. Voor werkzaamheden c.q. leveringen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. aanbieding en/of opdrachtbevestiging wordt verstrekt geldt de factuur tevens als bevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Heuff Sound & Vision bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Heuff Sound & Vision zijn vrijblijvend, tenzij: A. de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van één of meerdere tekening(en). Laatstgenoemde omschrijvingen c.q. tekeningen dienen tegelijkertijd met eerstgenoemde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zullen de omschrijvingen c.q. tekeningen voor beide partijen bindend zijn; B. deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Heuff Sound & Vision het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 1. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op het eerste verzoek van Heuff Sound & Vision, alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan Heuff Sound & Vision te retourneren.
 2. De door Heuff Sound & Vision gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit verpakkings- c.q. verzendings- c.q. afleveringskosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 3. Getoonde en verstrekte brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Heuff Sound & Vision heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Heuff Sound & Vision de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

6A.Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, door Heuff Sound & Vision verschuldigde belastingen en dergelijke dan wel indien zich significante prijswijzigingen voordoen met betrekking tot valuta en in- en uitvoerrechten is Heuff Sound & Vision gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Heuff Sound & Vision worden uitgegeven, al dan niet ten gevolge van prijswijzigingen bij toeleveranciers van Heuff Sound & Vision, en in werking treden, dan is Heuff Sound & Vision gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen. 

6B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

 1. Heuff Sound & Vision is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.
 2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat Heuff Sound & Vision met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting een eindverantwoordelijke c.q. leidinggevende c.q. regisseur onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen.

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De levering geschiedt af magazijn, op kosten en voor risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht en/of zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient Heuff Sound & Vision derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan op overeenkomstige wijze worden gefactureerd.
 4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Heuff Sound & Vision zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Heuff Sound & Vision stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Heuff Sound & Vision in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 1. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Heuff Sound & Vision gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Heuff Sound & Vision het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 3. Heuff Sound & Vision is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat:

A. Heuff Sound & Vision op de vooraf bekend gemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

B. alle gegevens, welke Heuff Sound & Vision nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de werkzaamheden, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan Heuff Sound & Vision worden verstrekt;

C. alle te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Heuff Sound & Vision voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van voornoemde gegevens;

D. Heuff Sound & Vision tijdig geïnformeerd wordt over ontwikkelingen binnen de organisatie van de wederpartij c.q. overige ontwikkelingen die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van opdracht en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten. Onder dergelijke ontwikkelingen wordt bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – verstaan: wijzigingen in de door de wederpartij benodigde materialen c.q. wijzigingen in de omstandigheden waaronder de overeenkomst dient te worden uitgevoerd dan wel wijzigingen in of op de locatie waar de overeenkomst dient te worden uitgevoerd;

E. de benodigde vergunningen aanwezig zijn, indien en voor zover deze nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden;

F. Heuff Sound & Vision kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

G. Heuff Sound & Vision kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d. De kosten van verbruik hiervan zijn voor rekening van de wederpartij;

H. Heuff Sound & Vision tijdig kan beschikken over de overige tussen partijen overeengekomen voorzieningen waarvoor de wederpartij conform de overeenkomst zal zorg dragen;

I. indien ook derden in de betreffende ruimte c.q. op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden dusdanig georganiseerd zijn, dat Heuff Sound & Vision haar werkzaamheden aldaar onbelemmerd kan verrichten;

J. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d..

2. De werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. Wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de Heuff Sound & Vision tijdens de uitvoering van de

3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet en de te verrichten werkzaamheden daardoor vertraging oplopen, is Heuff Sound & Vision gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schaden bij de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Heuff Sound & Vision kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn, zij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen en de wederpartij anderszins aan zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden overeengekomen noodzakelijke verplichtingen heeft voldaan. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. Terzake aanvaardt Heuff Sound & Vision geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, door de wederpartij geleden.
 2. Wanneer de leveringen of de werkzaamheden, door oorzaken buiten de schuld van Heuff Sound & Vision, niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, en/of indien de wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen zoals in lid 1 van dit artikel alsmede in artikel 6, is Heuff Sound & Vision gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen gederfd arbeidsloon, voorrijkosten en schade aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de door Heuff Sound & Vision aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan haar niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Heuff Sound & Vision het recht te vorderen dat de aan haar verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Heuff Sound & Vision heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.
 4. Alle onkosten welke door Heuff Sound & Vision worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8: VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Heuff Sound & Vision en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats:
  1. in geval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. in geval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
  3. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
   3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 9: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Heuff Sound & Vision te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Heuff Sound & Vision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s adequaat te verzekeren.
 4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 5. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Heuff Sound & Vision, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

ARTIKEL 10: EMBALLAGE

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden aan- c.q. afgeleverd, blijven eigendom van Heuff Sound & Vision en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.
 2. Heuff Sound & Vision is gerechtigd voor deze emballage bij de wederpartij statiegeld in rekening te brengen. Heuff Sound & Vision is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door Heuff Sound & Vision bepaalde periode na de leveringsdatum.
 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
 4. Indien het – ter beoordeling van Heuff Sound & Vision – noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.
 5. Ingeval de wederpartij bij Heuff Sound & Vision zaken aanlevert die op enig tijdstip weer door Heuff Sound & Vision aan de wederpartij geretourneerd dienen te worden, bijvoorbeeld in het kader van door Heuff Sound & Vision te verrichten reparatiewerkzaamheden, dienen deze zaken in de originele dan wel een andere deugdelijke verpakking c.q. emballage te worden aangeleverd. Indien de wederpartij niet aan voornoemde verplichting heeft voldaan, is Heuff Sound & Vision gerechtigd zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking c.q. emballage voor de terugzending van de zaken en de hiermee gemoeide (meer)kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

ARTIKEL 11: BEPALINGEN INZAKE HUUR EN VERHUUR VAN APPARATUUR

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen Heuff Sound & Vision en de wederpartij. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden zijn eveneens op voornoemde overeenkomsten van toepassing voor zover daarvan in dit artikel niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Alle in lid 1 genoemde overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde, in de huurovereenkomst opgenomen, huurperiode. Deze huurperiode gaat in op het overeengekomen moment van levering.
 3. Heuff Sound & Vision is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.
 4. De wederpartij dient de zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij onverwijld aan Heuff Sound & Vision door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 5. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade. Onder de tijdens de huurperiode ontstane schade wordt in het kader van deze algemene voorwaarden tevens verstaan: schade veroorzaakt door derden, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – ingeval de gehuurde zaken door c.q. in opdracht van de wederpartij tijdens een evenement of een andere voor derden toegankelijke gebeurtenis worden ingezet en tijdens dit evenement c.q.deze gebeurtenis schade wordt veroorzaakt door de aanwezige derden.
 6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de wederpartij gehouden het gehuurde gedurende de huurperiode minimaal te verzekeren voor de gebruikelijke risico’s, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – schade, verlies en tenietgaan van de gehuurde zaken. Indien de gehuurde zaken en/of onderdelen daarvan (al dan niet onherstelbaar) beschadigd raken c.q. verloren gaan, is Heuff Sound & Vision gerechtigd de reparatiekosten c.q. de nieuwwaarde van de benodigde vervangende zaken aan de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij vrijwaart Heuff Sound & Vision bovendien voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voor Heuff Sound & Vision kunnen voortvloeien.
 7. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Heuff Sound & Vision.
 8. Defecten aan de gehuurde zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan Heuff Sound & Vision te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
 9. Herstel van schade mag slechts door Heuff Sound & Vision worden uitgevoerd dan wel door of vanwege de wederpartij indien dit na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van dan wel op aanwijzing van Heuff Sound & Vision geschiedt.
 10. Heuff Sound & Vision is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat Heuff Sound & Vision of haar gemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt verleend.
 11. De zaken dienen door de wederpartij bij Heuff Sound & Vision te worden opgehaald, en uiterlijk op de laatste huurdag vóór 10.00 uur aan Heuff Sound & Vision te worden geretourneerd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in goede staat en in de emballage waarin het is aangeleverd, op te leveren.
 12. Indien de wederpartij om welke reden dan ook de gehuurde zaken niet retourneert aan Heuff Sound & Vision, is de wederpartij verplicht, naast de eventueel gederfde winst, aan Heuff Sound & Vision een schadevergoeding te betalen gelijk aan de nieuwwaarde van de gehuurde zaken. De wederpartij vrijwaart Heuff Sound & Vision bovendien voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voor Heuff Sound & Vision kunnen voortvloeien.
 13. Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een boete verschuldigd ter hoogte van de dagprijs voor ieder uur dat de gehuurde zaken te laat worden geretourneerd. Een en ander onverminderd het recht van Heuff Sound & Vision op volledige schadevergoeding.
 14. De wederpartij heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van o.m. vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals deze door de wederpartij zijn ontvangen, komen voor rekening van de wederpartij.
 15. Heuff Sound & Vision is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de wederpartij zelf, haar personeel, dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Heuff Sound & Vision, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 16. De wederpartij vrijwaart Heuff Sound & Vision tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door Heuff Sound & Vision via verhuur ter beschikking gestelde zaken.
 17. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Heuff Sound & Vision. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is dewederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde zaken weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruike af te staan.
 18. In geval van beslaglegging op de gehuurde zaken daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Heuff Sound & Vision te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van Heuff Sound & Vision.
 19. Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voor Heuff Sound & Vision en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.
 20. Annulering van de huurovereenkomst door de wederpartij dient zo tijdig mogelijk te geschieden. Bij annulering is Heuff Sound & Vision gerechtigd de overeengekomen huurprijs al dan niet geheel aan de wederpartij in rekening te brengen conform de navolgende bepalingen:
 1. bij annulering binnen een termijn van 7 tot 3 dagen vóór aanvang van de huurovereenkomst: 25% van de overeengekomen huurprijs;
 2. bij annulering binnen een termijn van 3 tot 1 dag(en) vóór aanvang van de huurovereenkomst: 50% van de overeengekomen huurprijs;
 3. bij annulering binnen 24 uur vóór aanvang van de huurovereenkomst: de volledige overeengekomen huurprijs.

ARTIKEL 12: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleiding bon en onmiddellijk ter kennis van Heuff Sound & Vision te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Heuff Sound & Vision binnen 24 uur na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Heuff Sound & Vision.
 2. Overige reclames, ook ter zake van niet-zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Heuff Sound & Vision te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Heuff Sound & Vision kenbaar gemaakt zijn, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd. Tevens worden de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd indien de wederpartij het geleverde werk of een gedeelte van het geleverde werk in gebruik heeft genomen c.q. laten nemen.
 4. Reclames ter zake van niet-zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken bij gehuurde zaken dienen door de wederpartij uiterlijk bij teruglevering van deze zaken aan Heuff Sound & Vision te worden gemeld.
 5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, wordt met betrekking tot overeenkomsten van koop en verkoop en ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 9 van artikel 13 in aanmerking genomen.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Heuff Sound & Vision dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 8. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Heuff Sound & Vision indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Heuff Sound & Vision te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Heuff Sound & Vision de reclame gegrond verklaart.
 10. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. Heuff Sound & Vision kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan haar opzet en/of bewuste roekeloosheid is te wijten of voor zover sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van directie of leidinggevend personeel, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die Heuff Sound & Vision bij de uitoefening van haar werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Heuff Sound & Vision – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Heuff Sound & Vision nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Heuff Sound & Vision gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de, bij de uitvoering van de werkzaamheden, gebruikte materialen of geïnstalleerde en/of geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Heuff Sound & Vision zich die zaken – te harer keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
 5. Heuff Sound & Vision staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur kan nimmer worden gegarandeerd.
 6. Indien Heuff Sound & Vision in haar aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert Heuff Sound & Vision zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van de materialen aan Heuff Sound & Vision zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen. Heuff Sound & Vision is op grond van voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.
 7. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Heuff Sound & Vision tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de vastgestelde schade is komen vast te staan, waarbinnen Heuff Sound & Vision tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
 8. Zo door Heuff Sound & Vision geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 9. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt Heuff Sound & Vision de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 10. Alle eventueel verleende garanties vervallen zodra de wederpartij en/of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heuff Sound & Vision, aanpassingen in de installatie aanbrengt. In voornoemde situatie is Heuff Sound & Vision niet meer verantwoordelijk voor de oorspronkelijk door haar geleverde installatie en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid meer voor het geleverde.
 11. De wederpartij verliest diens rechten jegens Heuff Sound & Vision, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Heuff Sound & Vision tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
 1. B.
 2. D.

voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Heuff Sound & Vision strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Heuff Sound & Vision zijn verschaft en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten e.d. van derden);

voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van de wederpartij aan Heuff Sound & Vision, onder andere, doch niet uitsluitend, bij de montage van geleverde zaken; voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij aanpassingen in de installatie heeft gemaakt.

ARTIKEL 14: BETALING

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien partijen een contante betaling zijn overeengekomen dient het overeengekomen bedrag uiterlijk bij aanvang van de werkzaamheden c.q. bij levering van de zaken door de wederpartij aan Heuff Sound & Vision te worden voldaan.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;

  B. Zal de wederpartij aan Heuff Sound & Vision een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

  C. Zal de wederpartij, na daartoe door Heuff Sound & Vision te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

  D. Heeft Heuff Sound & Vision het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Heuff Sound & Vision zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van Heuff Sound & Vision kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Heuff Sound & Vision bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Heuff Sound & Vision het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 7. B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Heuff Sound & Vision is rechthebbende op rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van offertes, rapporten, tekeningen, ontwerpen, constructies, softwaremodellen, omschrijvingen, adviezen e.d..
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Heuff Sound & Vision voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan Heuff Sound & Vision verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Heuff Sound & Vision behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Heuff Sound & Vision heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Heuff Sound & Vision behoudt zich het recht voor de montage van geleverde materialen en zaken op te schorten, totdat de wederpartij aan zijn ermee verband houdende betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Ingeval Heuff Sound & Vision een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Heuff Sound & Vision vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht Heuff Sound & Vision terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, explosie- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Heuff Sound & Vision ter inzage te geven.
 6. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

ARTIKEL 17: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Heuff Sound & Vision heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Heuff Sound & Vision kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Heuff Sound & Vision op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Heuff Sound & Vision gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Heuff Sound & Vision krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet- nakoming aan de zijde van Heuff Sound & Vision, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Heuff Sound & Vision, is Heuff Sound & Vision gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Heuff Sound & Vision tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Heuff Sound & Vision, diens toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Heuff Sound & Vision in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Heuff Sound & Vision verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 20: ANNULERING EN ONTBINDING

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel
  6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Heuff Sound & Vision daarin toestemt. De wederpartij is een vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs verschuldigd, onverminderd het recht van Heuff Sound & Vision om de daadwerkelijk geleden schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Heuff Sound & Vision ter zake.
 5. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Heuff Sound & Vision en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Geschillen waarin sprake is van een, op een zaak van Heuff Sound & Vision rustend, eigendomsvoorbehoud zullen, wat betreft de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud, ter keuze van Heuff Sound & Vision, worden beslecht naar het recht van de staat op welks grondgebied zich de zaak ten tijde van de levering bevindt dan wel naar het recht van de staat van bestemming indien het een voor uitvoer bestemde zaak betreft.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Heuff Sound & Vision de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Heuff Sound & Vision is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Heuff Sound & Vision aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Heuff Sound & Vision gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Copyright Notice